Delegering av Kongens forskriftskompetanse etter domstolloven § 163a og § 197a til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2012-02-03-119
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse03.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§163a, LOV-1915-08-13-5-§197a
Kunngjort07.02.2012   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til JD etter domstolloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 2012 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a og § 197a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 163a delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen omfatter myndigheten til å endre og oppheve forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning fastsatt av Kongen.
2.Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 197a delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen omfatter myndigheten til å endre og oppheve forskrift 25. juni 2010 nr. 977 om elektronisk kommunikasjon med namsmannen i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet fastsatt av Kongen.