Delegering av myndighet etter voldsoffererstatningsloven § 14 sjette ledd

DatoFOR-2012-03-30-264
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse30.03.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-20-13-§14
Kunngjort30.03.2012   kl. 14.00
KorttittelDeleg. etter voldsoffererstatningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. mars 2012 med hjemmel i lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) § 14 sjette ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter voldsoffererstatningsloven § 14 sjette ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.