Utpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23

DatoFOR-2012-04-16-329
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse16.04.2012
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-19-1354
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-45-§29
Kunngjort20.04.2012   kl. 14.50
KorttittelUtpeking av tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelseslov

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. april 2012 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 første ledd. 

Dette brevet erstatter utpekingsbrev 19. desember 2011 nr. 1354.

Fra 1. januar 2012 ble ny forskrift om industrivern med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 23 fastsatt. Det følger av sivilbeskyttelsesloven § 29 første ledd at departementet utpeker hvem som skal føre tilsyn med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Det følger videre av første ledd annet punktum at det herunder kan bestemmes at organisasjon eller institusjon skal organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved bestemte virksomheter, jf. § 23.

Justis- og beredskapsdepartementet utpeker med dette Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ved Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) til å føre tilsyn med sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne.