Delegering av myndighet etter svalbardmiljøloven § 3 bokstav a

DatoFOR-2012-04-20-333
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§3
Kunngjort20.04.2012   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til MD etter svalbardmiljøloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. april 2012 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 3 bokstav a. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter svalbardmiljøloven § 3 bokstav a til departementet.