Delegering av myndighet til Kystverkets beredskapssenter etter forurensningsloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

DatoFOR-2012-04-27-369
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2002-12-20-1912, FOR-2004-07-07-1171
Kunngjort02.05.2012   kl. 14.00
KorttittelDelegering til Kystverkets beredskapssenter

Hjemmel: Fastsatt av Kystverkets hovedkontor 27. april 2012 med hjemmel i delegeringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1912 og delegeringsvedtak 7. juli 2004 nr. 1171. 

Kystverkets hovedkontor delegerer til Kystverkets beredskapssenter myndighet etter følgende bestemmelser i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall:

-§ 7 fjerde ledd,
-§ 48 til og med § 51,
-§ 73,
-§ 74 første, andre, tredje og femte ledd,
-§ 75 til og med § 78, med unntak for § 75 fjerde ledd

i den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. forurensningsloven § 38, eller fare for akutt forurensning. Det gjelder likevel ikke for virksomhet med særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven kapittel 3, særskilte beredskapskrav i henhold til forurensningsloven § 40 eller virksomhet som er regulert av forskrifter fastsatt i medhold av forurensningsloven § 9 dersom det verken er nødvendig med statlig aksjon i henhold til § 46 eller særskilte vedtak/pålegg.

-§ 37 annet ledd for så vidt gjelder skip, samt myndighet til å begjære påtale i henhold til § 79 for så vidt gjelder skip, og
-§ 39 tredje ledd.

Foruten disse bestemmelsene delegeres myndighet etter

-forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 19-4 annet ledd gitt i medhold av forurensningsloven § 9 nr. 1 og 4,
-forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning gitt i medhold av forurensningsloven § 39 tredje ledd, og
-forskrift 20. desember 2002 nr. 1805 om delegering av myndighet til Kystdirektoratet til å videredelegere myndighet etter forurensningsloven til fylkesmannen i enkeltsaker gitt i medhold av forurensningsloven § 81 annet ledd.

Delegeringen medfører ikke myndighet til å fastsette forskrifter.

Kystverkets beredskapssenter er ikke delegert myndighet etter forurensningsloven § 43 annet og tredje ledd, § 46 tredje og fjerde ledd, § 47 annet, tredje og fjerde ledd, § 75 fjerde ledd og etter svalbardmiljøloven § 70 fjerde ledd.

Delegeringen trer i kraft 1. mai 2012.