Delegering av myndighet til Justis- og beredskapsdepartementet etter lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt)

DatoFOR-2012-05-25-463
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse25.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-04-20-19 jf LOV-1965-03-19-3
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelDeleg. til Justis- og beredskapsdepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2012 med hjemmel i lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt) del II annet punktum. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Justis- og beredskapsdepartementet gis myndighet til å fastsette overgangsbestemmelser for gjennomføring av loven.