Delegering av myndighet til Fylkesmannen til å samtykke i at kommunalt ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt

DatoFOR-2012-05-31-474
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§118, LOV-2005-06-17-90-§22-3
Kunngjort05.06.2012   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til Fylkesmannen - vitneforklaringer

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 31. mai 2012 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3. 

Arbeidsdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 til å samtykke i at kommunalt ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, delegeres herved til Fylkesmannen.

Vedtaket her trer i kraft 1. juli 2012.