Delegering av Kongens myndighet til å samtykke til forhåndstiltredelse etter § 25 i oreigningsloven ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven

DatoFOR-2012-06-15-524
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 7
Ikrafttredelse15.06.2012
Sist endretFOR-2014-04-11-544
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§5, LOV-1959-10-23-3-§25
Kunngjort15.06.2012   kl. 15.15
KorttittelDelegering etter oreigningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2012 med hjemmel i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 25, jf. § 5. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 544. 

Kongens myndighet i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 25 delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet når oreigningsinngrepet skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan delegere denne myndighet videre til Fylkesmannen.