Delvis ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)

DatoFOR-2012-06-22-574
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerLOV-2008-06-27-71
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-08-27 jf LOV-2008-06-27-71-§34-3
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2009:27, endr pbl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2012 med hjemmel i lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 34-3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet.

I

Lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2 trer i kraft 1. januar 2013.

II

Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 23-7 første ledd andre punktum utsettes.