Delegering av myndighet til Landbruksdirektoratet og fylkesmannsembetene til å begjære påtale på statens vegne etter straffeloven § 79 fjerde ledd

DatoFOR-2012-06-29-700
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse29.06.2012
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1999-10-15-1088
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort10.07.2012   kl. 13.50
KorttittelDeleg. til Landbruksdirektoratet etter strl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2012 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

I

Landbruks- og matdepartementets myndighet etter straffeloven § 79 fjerde ledd til å begjære påtale på statens vegne delegeres med dette til Landbruksdirektoratet og fylkesmannsembetene for så vidt gjelder forhold som ligger under de ordninger som landbruksforvaltningen forvalter på vegne av departementet. Landbruksdirektoratet og fylkesmannsembetene gis også fullmakt til å utøve de beføyelser som tilligger fornærmede etter straffeprosesslovens kapittel 29 (borgerlige rettskrav).

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

II

Delegeringen trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves delegering 15. oktober 1999 nr. 1088 av myndighet til Statens landbruksforvaltning til å begjære påtale på statens vegne etter straffeloven § 79 fjerde ledd.