Delegering av myndighet til landets fylkesmenn om fritak fra barnevernlovens taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118

DatoFOR-2012-10-05-955
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse05.10.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-90-§22-3, LOV-1981-05-22-25-§118, jf LOV-1992-07-17-100-§6-7
Kunngjort12.10.2012   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til fylkesmannen om fritak fra taushetsplikt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 5. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 og lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118.

I

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets myndighet til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 delegeres med dette til landets fylkesmenn. Delegeringen begrenser seg til å gjelde fritak fra taushetsplikt etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7.

II

Vedtaket trer i kraft straks.