Overføring av ansvaret for stiftelsesområdet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet fra 1. januar 2013

DatoFOR-2012-12-07-1148
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-59
Kunngjort07.12.2012   kl. 16.20
KorttittelOverføring av stiftelsesområdet fra JD til KUD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2012. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Overføring av ansvaret for stiftelsesområdet, med unntak av ansvaret for lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser, fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet. Ansvaret for behandling av klager mot Stiftelsestilsynets vedtak etter stiftelsesloven forblir hos Justis- og beredskapsdepartementet inntil det er opprettet en egen stiftelsesklagenemnd.
2.Overføring av forskriftskompetansen etter lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet.
3.Delegering til Kulturdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig for overføringen.
4.Overføringen skjer fra 1. januar 2013.