Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter sivilbeskyttelsesloven § 14, § 15 og § 29

DatoFOR-2012-12-13-1262
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 14
Ikrafttredelse13.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-45-§14, LOV-2010-06-25-45-§15, LOV-2010-06-25-45-§29, FOR-2012-12-07-1186
Kunngjort19.12.2012   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til DSB etter sivilbeskyttelsesloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 13. desember 2012 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, § 15 og § 29, jf. delegeringsvedtak 7. desember 2012 nr. 1186. 

Justis- og beredskapsdepartementet delegerer med dette departementets myndighet etter kgl.res. 7. desember 2012 nr. 1186 til DSB.