Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften

DatoFOR-2013-01-02-5
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse02.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2003-02-28
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2012-12-07-1144-§25, LOV-1999-03-26-15-§3, LOV-1999-03-26-15-§6, LOV-1999-03-26-15-§7, LOV-1999-03-26-15-§8, LOV-1999-03-26-15-§9, LOV-1999-03-26-15-§11, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, LOV-1999-03-26-15-§22, LOV-1999-03-26-15-§24, LOV-1999-03-26-15-§25, LOV-1999-03-26-15-§30, LOV-2008-06-06-37-§14, LOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort11.01.2013   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til Fiskeridirektoratets regionkontor

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. januar 2013 med hjemmel i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) § 25. 

Fiskeridirektoratet har 2. januar 2013 i medhold av forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) § 25 vedtatt å delegere Fiskeridirektoratets vedtaksmyndighet etter ervervstillatelsesforskriften til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

1.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 12 første ledd til å føre det elektroniske registeret over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) for fartøy der Fiskeridirektoratets regionkontor i Fiskeri- og kystdepartementets vedtak 17. juni 2005 nr. 607 er delegert myndighet til å fatte vedtak etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6, § 7, § 9, § 11 og § 18.
2.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 15 tredje ledd til å treffe vedtak om å dispensere fra bestemmelsene i § 15 annet ledd om hvilket merkedistrikt fartøyet skal føres inn i.
3.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 15 sjette ledd til å tildele fartøy fiskerimerke.
4.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 16 første ledd til å utstede bekreftelse på tildelt fiskerimerke.
5.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 16 annet ledd til å sende bekreftelse til fartøyets eier om at fartøyet er ført inn i merkeregisteret og hvilke opplysninger som er registrert i registeret for fartøy der Fiskeridirektoratets regionkontor i Fiskeri- og kystdepartementets vedtak 17. juni 2005 nr. 607 er delegert myndighet til å fatte vedtak etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6, § 7, § 9, § 11 og § 18.
6.Fiskeridirektoratets regionkontor delegeres myndighet etter § 24 annet ledd. 

Vedtaket trer i kraft fra 2. januar 2013.

Fra samme dato oppheves Fiskeridirektørens vedtak 28. februar 2003 om delegering av føring av det elektroniske merkeregisteret til Fiskeridirektoratets regionkontor1 der vedtakskompetansen etter deltakerloven § 4, § 6, § 9 og § 11 er delegert til Fiskeridirektoratets regionkontor, vår ref. 4467/98.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.