Delegering av myndigheit etter forsinkelsesrenteloven § 3a andre ledd til Finansdepartementet

DatoFOR-2013-02-15-174
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse15.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-100-§3a
Kunngjort15.02.2013   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til FIN etter forsinkelsesrenteloven

Heimel: Fastsett ved kgl.res 15. februar 2013 med heimel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3a andre ledd. Fremja av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Myndigheita etter § 3a andre ledd i forsinkelsesrenteloven, som endra ved lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve), blir lagt til Finansdepartementet.