Delegering av myndighet til Landbruksdirektoratet etter forskrift om skogfond o.a. § 14 og § 15

DatoFOR-2013-04-02-334
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§3, LOV-2005-05-27-31-§16, FOR-2005-05-27-488
Kunngjort05.04.2013   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til Landbruksdir. om skogfond etter skogbrukslova

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. april 2013 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 3 og § 16, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 488.
Endringer: Endret ved forskrift 29 aug 2014 nr. 1144. 

Landbruks- og matdepartementets myndighet etter forskrift 3. juli 2006 nr. 881 om skogfond o.a § 14 og § 15 legges til Landbruksdirektoratet. Delegeringen skjer med virkning fra 1. mai 2013.

0Endret ved forskrift 29 aug 2014 nr. 1144.