Delegering av myndighet etter vergemålsloven § 51 og § 54 og finansavtaleloven § 25 til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2013-04-05-339
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse05.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-03-26-9-§51, LOV-2010-03-26-9-§54, LOV-1999-06-25-46-§25
Kunngjort08.04.2013   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til JD etter vergemålsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. april 2013 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 51 og § 54 og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 25. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål § 51 annet ledd annet punktum, § 54 tredje ledd tredje punktum og finansavtaleloven § 25 femte ledd annet punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.