Delegering av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter forvaltningsloven § 13d

DatoFOR-2013-05-02-973
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-2006-12-15-1456-§8
Kunngjort16.08.2013   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til Bufdir etter forvaltningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2. mai 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delegerer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet myndigheten til å frita fra taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13d, jf. forvaltningsforskriften § 8 i henhold til følgende lover:

Lov om barneverntjenester

Lov om adopsjon

Lov om familievernkontorer

Lov om ekteskap del I og III (de delene av loven som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forvalter)

Lov om registrert partnerskap (i kraft 1. august 1993, opphevet 1. januar 2009).

Myndigheten til å frita fra taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13d delegeres til direktoratet for så vidt gjelder opplysninger i saker innenfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets ansvarsområde.

Delegeringen gjelder med virkning fra 1. juli 2013.