Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter ekomloven § 2-7, § 2-8 og § 2-9

DatoFOR-2013-05-13-472
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse13.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§2-7, LOV-2003-07-04-83-§2-8, LOV-2003-07-04-83-§2-9, FOR-2013-05-07-454
Kunngjort14.05.2013   kl. 15.05
KorttittelDeleg. til NKOM etter ekomloven

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 13. mai 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, jf. delegeringsvedtak 7. mai 2013 nr. 454. 

Samferdselsdepartementet delegerer myndighet etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 2-7, § 2-8 og § 2-9 til Post- og teletilsynet for å fastsette forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften).

Datalagringsforskriften trer i kraft samtidig med ekomloven § 2-7a.