Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet

DatoFOR-2013-05-24-519
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse24.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort28.05.2013   kl. 15.40
KorttittelDeleg. etter forvaltningsloven til KUD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd. Fremmet av Kulturdepartementet. 

For så vidt gjelder regulering av adgangen til å klage over vedtak truffet av Norsk filminstitutt etter forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og forskrift 3. november 2009 nr. 1334 om manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak og vedtak truffet av Medietilsynet etter forskrift 26. november 2009 nr. 1409 om produksjonstilskudd til dagsaviser, forskrift 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser og forskrift 22. oktober 2003 nr. 1256 om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner.