Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 7-2 annet ledd

DatoFOR-2013-05-24-532
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse24.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§7-2
Kunngjort31.05.2013   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til MD etter pbl

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 7-2 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Miljøverndepartementet gis myndighet til å godkjenne regionale planstrategier, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling § 7-2, 2. ledd.