Delegering av funksjoner innen myndigheten etter ekomloven av 4. juli 2003 nr. 83

DatoFOR-2013-06-14-619
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
EndrerFOR-2013-05-07-454
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
KorttittelDeleg. av funksjoner etter ekomloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

1.Samferdselsdepartementet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i lov om elektronisk kommunikasjon: § 2-1, § 2-4 sjuende ledd, § 2-5 niende ledd, § 2-9 sjette ledd, § 2-10 femte ledd annet punktum, § 2-11 sjette ledd, § 2-12, § 3-1 annet ledd, § 3-3 tredje ledd, § 3-4 fjerde ledd, § 4-1 femte ledd første punktum, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 tredje ledd, § 4-4 niende ledd, § 4-5 tredje ledd, § 4-6 femte ledd, § 4-7 fjerde ledd, § 4-8 sjuende ledd, § 4-9 fjerde ledd, § 4-9a fjerde ledd, § 5-1, § 5-2 annet og tredje ledd, § 5-3 første og tredje ledd, § 5-4, § 6-2a sjette ledd, § 6-5 femte ledd, § 6-5a tredje ledd, § 6-7 første ledd, § 7-1 tredje ledd, § 9-7 fjerde ledd, § 10-7 tredje ledd, § 10-13 fjerde ledd, § 11-7, § 12-1 femte ledd og § 12-3.
2.Post- og teletilsynet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i lov om elektronisk kommunikasjon: § 2-2 annet ledd, § 2-3 første ledd, § 2-4a annet ledd, § 2-5 fjerde, sjette og sjuende ledd, § 2-6 fjerde ledd, § 2-7 annet ledd, § 2-10 første til tredje ledd, § 2-11 annet og tredje ledd, § 2-13, § 2-14 første, tredje og fjerde ledd, § 3-2, § 3-3 første og annet ledd, § 3-4 første, annet og tredje ledd, § 3-5, § 4-1 første og fjerde ledd og femte ledd annet punktum, § 4-2 annet ledd, § 4-3 første og annet ledd, § 4-4 første, annet, tredje, fjerde, sjuende og åttende ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første, annet og fjerde ledd, § 4-7 første, annet og tredje ledd, § 4-8 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd, § 4-9 første, annet og tredje ledd, § 4-9a første ledd, § 4-10, § 6-1, § 6-2a annet, tredje og fjerde ledd, § 6-6, § 7-1 første og annet ledd, § 7-2 første ledd, § 7-3 annet ledd, § 7-5 første og annet ledd, § 8-1, § 8-2, § 9-3, § 10-1 første ledd annet punktum, § 10-4, § 10-5, § 10-6 tredje ledd, § 10-8 første ledd tredje punktum og annet ledd, § 10-9, § 10-10, § 10-12 annet ledd, § 10-14 første, annet og fjerde ledd, § 11-1, § 11-2, § 11-3 første, annet og tredje ledd, § 11-5 annet ledd og § 13-2.
3.Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i lov om elektronisk kommunikasjon: § 2-2 tredje ledd, § 2-3 annet ledd, § 2-4a tredje ledd, § 2-5 første ledd, § 2-6 femte ledd, § 2-7 fjerde ledd, § 2-7a annet ledd, § 2-8 tredje ledd, § 2-10 fjerde og femte ledd første punktum, § 2-11 fjerde ledd, § 2-15 annet ledd, § 4-14, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 6-4a, § 6-5 første, annet, tredje og fjerde ledd, § 6-5a annet ledd, § 7-1 fjerde ledd, § 7-2 annet ledd, § 7-3 tredje ledd, § 7-4 annet ledd, § 7-5 tredje ledd, § 9-6, § 9-7 første, annet og tredje ledd, § 9-8, § 10-1 første ledd første punktum og annet ledd, § 10-3 første, annet, tredje og femte ledd, § 10-6 første, annet og fjerde ledd, § 10-7 første og annet ledd, § 10-8 første ledd første og annet punktum og tredje ledd, § 10-13 første, annet og tredje ledd, § 11-4 annet ledd, § 11-5 fjerde ledd og § 12-2 første og tredje ledd.
4.Kongen i statsråd skal være utøvende myndighet ved endring av kretsen av lagringspliktige ved forskrift etter § 2-7a annet ledd annet punktum.
5.Samferdselsdepartementet kan foreta omfordeling av myndighet innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon og fordele nye myndighetsoppgaver mellom myndigheten.

II

Delegering av funksjoner innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 trer i kraft 1. juli 2013.

Fra samme tid oppheves kongelig resolusjon 7. mai 2013 nr. 454.