Delegering av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter konkurranseloven

DatoFOR-2013-06-14-634
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2014-03-03-244
EndrerFOR-2004-04-16-631
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§7, LOV-2004-03-05-12-§8§10, LOV-2004-03-05-12-§12, LOV-2004-03-05-12-§14, LOV-2004-03-05-12-§16, LOV-2004-03-05-12-§17, LOV-2004-03-05-12-§18, LOV-2004-03-05-12-§18a, LOV-2004-03-05-12-§18b, LOV-2004-03-05-12-§20, LOV-2004-03-05-12-§23, LOV-2004-03-05-12-§24, LOV-2004-03-05-12-§25, LOV-2004-03-05-12-§28, LOV-2004-03-05-12-§29, LOV-2004-03-05-12-§31, LOV-2004-03-05-12-§33, LOV-2004-03-05-12-§36
Kunngjort18.06.2013   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til NFD etter konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 7 tredje ledd, § 8 annet ledd annet punktum og tredje ledd, § 10 fjerde ledd første punktum, § 12 tredje ledd syvende punktum, § 14, § 16 fjerde ledd fjerde punktum, § 17 femte ledd, § 18 niende ledd, § 18a fjerde ledd, § 18b annet ledd, § 20 åttende ledd, § 23 første ledd annet punktum, § 24 femte ledd, § 25 syvende ledd, § 28 tredje ledd, § 29 femte ledd, § 31 fjerde ledd, § 33 første ledd annet punktum og § 36 første, annet og fjerde ledd. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 3 mars 2014 nr. 244.

I

Nærings- og fiskeridepartementet gis myndighet til å vedta pålegg eller forskrifter etter konkurranseloven § 7 tredje ledd, § 8 annet ledd annet punktum og tredje ledd, § 10 fjerde ledd første punktum, § 12 tredje ledd syvende punktum, § 14, § 16 fjerde ledd fjerde punktum, § 17 femte ledd, § 18 niende ledd, § 18a fjerde ledd, § 18b annet ledd, § 20 åttende ledd, § 23 første ledd annet punktum, § 24 femte ledd, § 25 syvende ledd, § 28 tredje ledd, § 29 femte ledd, § 31 fjerde ledd, § 33 første ledd annet punktum og § 36 første, annet og fjerde ledd.

0Endret ved vedtak 3 mars 2014 nr. 244.

II

Bestemmelsen under del I trer i kraft 1. januar 2014.

III

Forskrift 16. april 2004 nr. 631 om delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter konkurranseloven oppheves.

IV

Bestemmelsen under del III trer i kraft 1. januar 2014.