Delegering av Kongens myndighet etter aksjeloven § 2-6 fjerde ledd, § 8-10 femte ledd og § 13-6 første ledd nr. 7, allmennaksjeloven § 2-6 fjerde ledd, § 8-10 femte ledd og § 13-6 første ledd nr. 7 og foretaksregisterloven § 10-6

DatoFOR-2013-06-14-636
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse14.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§2-6, LOV-1997-06-13-44-§8-10, LOV-1997-06-13-44-§13-6, LOV-1997-06-13-45-§2-6, LOV-1997-06-13-45-§8-10, LOV-1997-06-13-45-§13-6, LOV-1985-06-21-78-§10-6
Kunngjort18.06.2013   kl. 14.45
KorttittelDeleg. etter aksjeloven mfl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-6 fjerde ledd, § 8-10 femte ledd og § 13-6 første ledd nr. 7, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 2-6 fjerde ledd, § 8-10 femte ledd og § 13-6 første ledd nr. 7 og lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 10-6. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 2-6 fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 2-6 fjerde ledd delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
2.Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 13-6 første ledd nr. 7 fjerde punktum og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 13-6 første ledd nr. 7 fjerde punktum delegeres til Finansdepartementet.
3.Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 8-10 femte ledd, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 8-10 femte ledd og lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 10-6 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.