Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.

DatoFOR-2013-06-21-715
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10
Kunngjort24.06.2013   kl. 16.20
Rettet27.08.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelDeleg. til SD etter forbrukermerkeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 43 (forordning (EF) nr. 1222/2009, endret ved forordning (EF) nr. 228/2011 og forordning (EF) nr. 1235/2011. 

Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd delegeres til Samferdselsdepartementet for fastsettelse av forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet med mer (dekkmerkeforskriften).