Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer mv. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd

DatoFOR-2013-07-02-891
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse02.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10, FOR-2013-06-21-715
Kunngjort12.07.2013   kl. 10.10
Rettet27.08.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelDeleg. fra SD til Vegdir. etter forbrukermerkeloven

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. juli 2013 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr. 715.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IV nr. 43 (forordning (EF) nr. 1222/2009, endret ved forordning (EF) nr. 228/2011 og forordning (EF) nr. 1235/2011. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd for fastsettelse av forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften), jf. delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr. 715, delegeres videre til Vegdirektoratet med virkning fra 2. juli 2013.