Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet til å samtykke i at personell i Arbeids- og velferdsetaten avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt

DatoFOR-2013-07-18-921
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse01.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-30-733
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§118, LOV-2005-06-17-90-§22-3
Kunngjort19.07.2013   kl. 12.30
KorttittelDeleg. til NAV etter rettegangslover

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 18. juli 2013 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3. 

Arbeidsdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 22-3 til å samtykke i at personell i Arbeids- og velferdsetaten avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, delegeres herved til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Vedtaket her trer i kraft 1. august 2013. Fra samme tid oppheves vedtak 30. juni 2006 nr. 733 om delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet.