Delegering av Kongens myndighet etter strålevernlovens § 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap

DatoFOR-2013-08-23-1024
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse01.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-05-12-36-§16
Kunngjort27.08.2013   kl. 15.45
Rettet05.09.2013 (punktnummer)
KorttittelDeleg. til Kriseutvalget etter strålevernloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. august 2013 med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling § 16 annet ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Rettelser: 05.09.2013 (punktnummer).

1. Innledning

Kongens myndighet etter strålevernloven § 16 annet ledd delegeres til Kriseutvalget for atomberedskap. Dette innebærer at Kriseutvalget i akuttfasen av en atomulykke eller annen hendelse som kan innebære ioniserende stråling eller spredning av radioaktivitet, uten hinder av myndighetstildeling i andre lover, kan pålegge statlige og kommunale organer å gjennomføre evakuering, adgangsbegrensning til områder, samt tiltak knyttet til sikring av næringsmidler, herunder drikkevann og beskyttelse av dyr. Kriseutvalget kan dessuten pålegge private og offentlige virksomheter å gjennomføre analyser og innhente opplysninger for vurdering av situasjonen. Kriseutvalgets beslutninger om iverksetting av tiltak krever konsensus blant utvalgets medlemmer, og utvalgets medlemmer oppfordres til å medvirke til at det kan oppnås slik konsensus om tiltak. Strålevernet som leder av Kriseutvalget kan ved behov fatte beslutninger om tiltak på vegne av Kriseutvalget i tiden fra det foreligger kunnskap om en atomhendelse og til Kriseutvalget er samlet.

Opprettelsen av et eget Kriseutvalg legger forholdene til rette for optimal håndtering av en atomhendelse. I den innledende fasen vil rett tiltak til rett tid være avgjørende for effekten av tiltaket. Optimal håndtering av akutt fase krever:

-tidlig og deretter løpende beskrivelse av situasjonen,
-prognoser for utvikling av situasjoner, stråledoser og risiko,
-tiltak i akutt fase, og
-informasjon om hendelsen, konsekvenser og tiltak.

Kriseutvalget med rådgivere har oppgaver i forhold til alle disse punktene. Kriseutvalget skal, dersom tiden tillater det, informere og drøfte pålegg om tiltak med ansvarlig departement før iverksettelse. Tiltak som berører militære forhold og operasjoner, skal imidlertid alltid klareres med Forsvarsdepartmentet.

Kriseutvalget skal kunne innhente informasjon og data om omfanget av hendelsen og kunne sette inn tiltak for å redusere konsekvenser i akutt fase. Disse fullmaktene skal legges til grunn ved utarbeidelse av detaljerte beredskapsmanualer og eventuelle samarbeidsavtaler. Det skal etableres veldefinerte beslutningskriterier så langt dette er mulig.

I det følgende gis en kort utdyping av de enkelte elementene i håndteringen av en akutt fase, sammen med de fullmakter Kriseutvalget skal ha.

2. Tidlig og deretter løpende beskrivelse av situasjonen

Kriseutvalget med rådgivere skal ved en atomhendelse fremskaffe relevant informasjon og data for å etablere et best mulig grunnlag for vurderinger og beslutninger. Dette inkluderer informasjon om

-ulykkessted/hendelse/utslippskilde,
-eventuelt utslippsomfang og sammensetning,
-meteorologiske forhold,
-radioaktive stoffer i luft og som nedfall på bakken,
-forurensning av matvarer, drikkevann og miljø, og
-andre relevante opplysninger. 

Kriseutvalgets fullmakt til å innhente informasjon og data om en hendelse:

Kriseutvalget kan pålegge private og offentlige virksomheter, samt anmode Forsvaret om å utføre oppdrag, blant annet vedrørende:

-innhenting og analyse av informasjon og data,
-innhenting, transport og analyse av prøver, og
-overføring av informasjon og data til operasjonssentralen.

3. Prognoser for utvikling av situasjonen, stråledoser og risiko

Kriseutvalget med rådgivere vil i nært samarbeid med Statens strålevern løpende utarbeide oppdaterte overslag over stråledoser til utsatte befolkningsgrupper og risikovurderinger i en akutt fase. Det vil videre bli utarbeidet prognoser for fremtidige doser og risiko. 

Kriseutvalgets fullmakt til å innhente prognoser:

Kriseutvalget kan pålegge offentlige institusjoner og private virksomheter å utarbeide prognoser for situasjonsutvikling og konsekvenser på sitt område.

4. Tiltak i akutt fase

En rekke konsekvensreduserende tiltak vil, dersom de settes inn på et riktig tidspunkt, kunne redusere konsekvensene av en hendelse betydelig. Kriseutvalget må i akutt fase ha mulighet til, uten unødig opphold, å sette inn konsekvensreduserende og kostnadseffektive tiltak. 

Kriseutvalgets fullmakt til å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene av en hendelse:

Kriseutvalget kan for å beskytte liv, helse, miljø eller andre viktige samfunnsinteresser iverksette følgende konsekvensreduserende tiltak i akutt fase av en atomhendelse.

-pålegge sikring av områder som er eller kan bli sterkt forurenset, for eksempel i form av begrensing av tilgang og trafikk eller sikring og fjerning av radioaktive fragmenter,
-pålegge akutt evakuering av lokalsamfunn i tilfeller hvor utslippskilden, for eksempel lokal reaktor, havarert fartøy med reaktor eller fragmenter fra satellitt, utgjør en direkte trussel mot liv og helse lokalt,
-pålegge kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjonen av næringsmidler, for eksempel å holde husdyr inne eller å utsette innhøstning,
-pålegge/gi råd om rensing av forurensede personer,
-gi råd om opphold innendørs for publikum,
-gi råd om bruk av jodtabletter,
-gi kostholdsråd, for eksempel råd om å avstå fra konsum av visse forurensede næringsmidler, og
-gi råd om andre konsekvensreduserende tiltak, inkludert tiltak for å hindre eller redusere forurensing av miljøet.

Kriseutvalget påser at de tiltakene som er listet opp ovenfor, rettes til og formidles gjennom de etater i Kriseutvalget som innehar det aktuelle rettslige grunnlaget for gjennomføringen..

5. Informasjon om hendelsen, konsekvenser og tiltak

Kriseutvalget vil i en akutt fase være ansvarlig for koordinert informasjonsformidling til sentrale myndigheter, og i særlig grad til lederdepartementet, til samarbeidspartnere i inn- og utland, det krisehåndterende apparat i fylkene, media og allmennheten.

Lederen av Kriseutvalget avgjør i samråd med utvalgets medlemmer hvorvidt og når det er behov for å be om bistand fra samarbeidende etater for å styrke sekretariatets informasjonsenhet. 

Kriseutvalgets fullmakt til informasjonsformidling:

Kriseutvalget bestemmer i en akutt fase innholdet i den informasjon som gis.

6. Ikrafttredelse

Endringene gjøres gjeldende fra 1. september 2013.