Delegering av myndighet til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 16 første ledd om farleder

DatoFOR-2013-09-24-1128
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§16
Kunngjort27.09.2013   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til Kystverket etter havne- og farvannsloven § 16 første ledd

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 24. september 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 16 første ledd.

I

Med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 § 16 første ledd

Kystverkets hovedkontor gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 16 første ledd om farleder, herunder hvilke farleder som skal være hovedled eller biled. Det kan også fastsettes andre farledskategorier. Forskriftskompetansen kan ikke delegeres videre til regionkontorene.

II

Ikrafttredelse

Delegeringsvedtaket trer i kraft 1. oktober 2013.