Delegering av myndighet etter forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

DatoFOR-2013-10-14-1239
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse14.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1, FOR-2012-07-05-817-§22
Kunngjort22.10.2013   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til Statens vegvesen etter godkjenningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 14. oktober 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15, § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 22. 

Vegdirektoratet har 14. oktober 2013 truffet vedtak om at den myndighet som Vegdirektoratet er tillagt i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 22 til å gjøre unntak i enkelttilfeller fra forskriften, delegeres til Statens vegvesens regioner. Vedtaket trer i kraft straks.

Når Statens vegvesens regioner fatter vedtak etter § 22, må det i vedtaket vises til dette delegeringsvedtaket.