Delegering av myndighet til Statens helsetilsyn til å behandle klager på fylkesmennenes avgjørelser etter offentlighetsloven innenfor saksområdet helse

DatoFOR-2013-11-07-1297
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-05-19-16-§32
Kunngjort12.11.2013   kl. 17.50
KorttittelDeleg. til Statens helsetilsyn etter offentlighetsloven

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 7. november 2013 med hjemmel i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 32. 

Statens helsetilsyn er ansvarlig for tilsyn og klageorgan for vedtak fattet av fylkesmennene innenfor helse, barnevern og sosiale tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet finner det naturlig at Statens helsetilsyn også er klageinstans for klager etter offentlighetsloven. Helse- og omsorgsdepartementet har kun kompetanse til å delegere denne myndigheten innenfor sitt ansvarsområde som er helse. Det vil være det enkelte fagdepartementet som eventuelt kan delegere tilsvarende innenfor sine ansvarsområder.

På denne bakgrunn delegerer Helse- og omsorgsdepartementet til Statens helsetilsyn ansvaret for behandling av klager på fylkesmennenes avgjørelser etter offentlighetsloven, jf. offentlighetslovens § 32 innen saksområdet helse.

Delegeringen skjer fra og med 1. januar 2014.