Delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i vegtrafikkloven med forskrifter

DatoFOR-2013-11-12-1310
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse12.11.2013
Sist endretFOR-2014-10-10-1277 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2002-03-11-236
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§10
Kunngjort15.11.2013   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til Tollvesenet etter vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 12. november 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 10 annet ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 10 okt 2014 nr. 1277.

I

Samferdselsdepartementet delegerer med dette myndighet til Tollvesenet til å foreta kontroll av og gi påbud vedrørende kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg hva angår overholdelse av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 1 bokstav a annet ledd og nr. 2 og overholdelse av påbud etter forskrift 10. oktober 2014 nr. 1276 om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg.

Delegeringen begrenses til å gjelde reglene om krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk, plikten til å medbringe kjettinger og plikten til å utstyre motorvognen med elektronisk betalingsenhet med gyldig avtale.

Tollvesenet delegeres også myndighet til å nedlegge bruksforbud etter lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 36 nr. 1, bokstavene c og d, ved overtredelse av bestemmelsene om krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger.

Tollvesenets vedtak etter disse delegeringene kan påklages til Vegdirektoratet.

0Endret ved vedtak 10 okt 2014 nr. 1277 (i kraft 1 jan 2015).

II

Delegeringene trer i kraft straks. Vedtak 11. mars 2002 nr. 236 om delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i vegtrafikkloven med forskrifter oppheves fra samme tid.