Delegering av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte

DatoFOR-2013-11-25-1413
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-20-67-§3
Kunngjort12.12.2013   kl. 16.10
KorttittelDeleg. til Kriminalomsorgsdirektoratet etter domfovfl.

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 25. november 2013 med hjemmel i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte § 3. 

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å delegere departementets avgjørelsesmyndighet i enkeltsakene etter lov om overføring av domfelte til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Delegeringen gjelder ikke saker som faller inn under lov om overføring av domfelte § 13.

Dette delegeringsvedtaket trer i kraft fra 1. januar 2014.