Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter tjenestepensjonsloven

DatoFOR-2013-12-13-1445
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-12-13-106-§8-1
Kunngjort13.12.2013   kl. 15.15
KorttittelDelegering til FIN etter tjenestepensjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) § 8-1. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler og for øvrig å gi nærmere regler i forskrift blir delegert til Finansdepartementet. Dette gjelder Kongens myndighet etter lov om tjenestepensjon § 1-3, § 2-8 tredje ledd, § 2-9 tredje ledd, § 3-2 første ledd annet punktum, § 3-2 fjerde ledd annet punktum, § 4-2 tredje ledd tredje punktum, § 4-6 femte ledd første punktum, § 4-7 første ledd tredje punktum, § 4-7 tredje ledd første punktum, § 4-9 første ledd annet punktum, § 4-14 annet ledd annet punktum, § 4-14 fjerde ledd første punktum, § 4-15 fjerde ledd, § 5-4 fjerde ledd sjette punktum, § 5-7 fjerde ledd, § 5-8 annet ledd, § 6-4 fjerde ledd, § 6-5 tredje ledd, § 6-7, § 6-10 tredje ledd tredje punktum, § 6-10 fjerde ledd femte punktum, § 6-10 sjette ledd femte punktum, § 7-1, § 7-2, § 7-3, § 8-1 annet ledd og § 8-2.