Delegering av myndighet til å fastsette særskilt ordning for døvemenigheter og andre kategorialmenigheter

DatoFOR-2013-12-13-1453
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse13.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§2
Kunngjort16.12.2013   kl. 15.40
KorttittelDelegering til Kirkemøtet om kategorialmenigheter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 tredje ledd. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Delegasjon til Kirkemøtet av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 tredje ledd til å fastsette særskilt ordning for døvemenigheter og andre kategorialmenigheter.