Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene

DatoFOR-2013-12-13-1455
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort16.12.2013   kl. 15.40
Rettet10.01.2013 (henvisningsfeil jf protokolltilførsel)
KorttittelEndr. i departementsstruktur og ansvarsfordeling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Opprettelse av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
2.Styringen av Nærings- og fiskeridepartementet overtas av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder:

Statsråd Monica Mæland overtar styret av saker om statens eierskapspolitikk og forvaltning av statlig eierskap i selskaper der departementet forvalter statens eierskapsinteresser, den næringsrelevante forsknings- og innovasjonspolitikken, handelspolitikk herunder handelsavtaler, konkurransepolitikk, politikk for maritime næringer, utvikling av enkeltnæringer, forenkling, reiseliv mv. og selskapslovgivningen. Statsråd Mæland overtar også det administrative ansvaret for Nærings- og fiskeridepartementet. 

Statsråd Elisabeth Aspaker overtar styret av saker om fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den marine forsknings- og innovasjonspolitikken.

3.[...]
4.Nedleggelse av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
5.Kulturdepartementet overtar ansvaret for Kirkeavdelingen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
6.Samferdselsdepartementet overtar ansvaret for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets oppgaver knyttet til bredbånd samt ansvaret for kyst- og miljøsaker fra Fiskeri- og kystdepartementet.
7.Kommunal- og regionaldepartementel skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Departementet overtar ansvaret for Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Det overtar dessuten ansvaret for Planavdelingen, unntatt deler som gjelder ansvaret for forvaltning av regelverk om konsekvensutredninger i kapittel 14 i plan- og bygningsloven og deler som gjelder ansvaret for oppfølgning av klima- og miljøpolitikk i byene, fra Miljøverndepartementet.

8.Ansvaret for Grafisk designprogram for departementene, fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 1996, overføres fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
9.Miljøverndepartementet skifter navn til Klima- og miljødepartementet (KLD).

Departementet overtar ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet og ansvaret for statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet.

10.Arbeidsdepartementet endrer navn til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).
11.Departementene skal ha ansvar for lover i samsvar med et vedlagt forslag.
12.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
13.Endringene trer i kraft 1. januar 2014.

Vedlegg 1. Oversikt over lover Kulturdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

-Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687 Anden Bog. Om religionen og Geistligheden.
-Lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn § 1
-Lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst
-Lov 13. desember 1948 nr. 5 om Riksteatret (riksteaterlova)
-Lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg (brudvigjingslova) for så vidt gjelder sjømannsprester (§ 1) og feltprester (§ 3)
-Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.
-Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom for så vidt gjelder grunn til formål som nevnt i § 2 nr. 1, 4, 5, 34, 38 og 39
-Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
-Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske komponistforbund
-Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
-§ 23 og § 23a til § 23f i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, jf. forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven § 1 nr. 5 og § 12 nr. 3.
-Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg tjeneste
-Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynsamfunn
-Lov 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing
-Lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek
-Lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram
-Lov 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag
-Lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova)
-Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn
-Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven)
-Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv
-Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)
-Lov 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.
-Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)
-Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og hellidagsfred
-Lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)
-Lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
-Lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond
-Lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven)
-Lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout
-Lov 29. juni 2007 nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (svartebørsloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 87 om registrering av innsamlinger (innsamlingsregistreringsloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
-Lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media
-Lov 7. juni 2013 nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven).

Vedlegg 2. Oversikt over lover som Samferdselsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

-Lov 14. juni 1884 nr. 3 om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet
-Lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv.
-Lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova)
-Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
-§ 7 fjerde ledd, § 48 til og med § 51, § 73, § 74 første, andre, tredje og femte ledd, og § 75 til og med § 78, i den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. forurensningsloven § 38, eller fare for akutt forurensning. Dette gjelder likevel ikke for virksomhet med særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven kap. 3, særskilte beredskapskrav i henhold til forurensningsloven § 40 eller virksomhet som er regulert av forskrifter fastsatt i medhold av forurensningsloven § 9 dersom det verken er nødvendig med statlig aksjon i henhold til § 46 eller særskilte vedtak/pålegg.
-§ 37 andre ledd for så vidt gjelder skip, samt kompetanse til å begjære påtale i henhold til § 79 for så vidt gjelder skip.
-§ 39 tredje ledd
-Lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v.
-Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven).
-Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
-Lov 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap
-Lov 26. mai 1995 nr. 25 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen
-Lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende posttjenester (postloven)
-Lov 18. juni 1999 nr. 42 om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap
-Lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v.
-Lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard: I den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 70 fjerde ledd, eller fare for akutt forurensning, er departementet miljøvernmyndighet på Svalbard i henhold til lovens § 4 første ledd bokstav b. For virksomhet omfattet av lovens kap. VII, gjelder dette likevel bare dersom det er nødvendig med en statlig aksjon mot akutt forurensning eller pålegg etter § 65.
-Lov 15. juni 2001 nr. 87 om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap
-Lov 21. juni 2002 nr. 43 om omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper
-Lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norges AS' ekspedisjonsnett
-Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
-Lov 13. desember 2002 nr. 84 om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap
-Lov 13. desember 2002 nr. 85 om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap
-Lov 4. juli 2003 nr. 87 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
-Lov 10. desember 2004 nr. 82 om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven).
-Lov 17. desember 2004 nr. 90 om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap
-Lov 7. januar 2005 nr. 5 om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap
-Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven).
-Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
-Lov 19. juni 2009 nr. 109 om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen.

Vedlegg 3. Oversikt over lover som Nærings- og fiskeridepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

Statsråd Monica Mæland

-Lov 23. juni 1888 nr. 3 indeholdende særlige Bestemmelser angaaende Leilændingsgods tilhørende Stamhuse og visse Stiftelser m.v.
-Lov 7. august 1925 om Bergverksordning for Svalbard
-Lov 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg (stamhusloven)
-Lov 22. mars 1946 nr. 4 om fiendegods o.a.
-Lov 28. juni 1952 nr. 3 om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forsking
-Lov 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold
-Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersjøiske etter og utnyttelse av andre naturforekomster enn petroleumsforekomster
-Lov 7. juli 1967 nr. 1 om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart
-Lov 16. juni 1967 nr. 3 om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter
-Lov 13. juni 1969 nr. 38 om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet
-Lov 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål
-Lov 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere (containerloven)
-Lov 8. juni 1984 nr. 55 om linjekonferanser m.v. (linjekonferanseloven)
-Lov 3. mai 1985 nr. 24 om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer
-Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak
-Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)
-Lov 21. juni 1985 nr. 80 om prokura (prokuraloven)
-Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
-Lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven)
-Lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven)
-Lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte
-Lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagentur og handelsreisende (agenturloven)
-Lov 4. desember 1992 nr. 121 om fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport
-Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak
-Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven)
-Lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger
-Lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) for så vidt gjelder:
-Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
-Kapittel 2 Registrering av skip
-Kapittel 18 avsnitt II Undersøkelser av sjøulykker
-Kapittel 21 Flyttbare plattformer mv.
-Lov 22. desember 1995 nr. 85 om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)
-Lov 6. juni 1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret (oppgaveregisterloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven)
-Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) for så vidt gjelder: Kapittel 3 Krav til fritidsbåter og utrustningen av dem
-Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
-Lov 22. desember 1999 nr. 105 om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)
-Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
-Lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur (esignaturloven)
-Lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)
-Lov 12. desember 2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak
-Lov 12. desember 2003 nr. 115 om statleg varekrigsforsikring
-Lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge
-Lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven)
-Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
-Lov 27. august 2004 nr. 70 om omorganisering av Statkraft SF
-Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)
-Lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
-Lov 21. desember 2005 nr. 129 om oppløsning av stamhuset Ekeberg
-Lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
-Lov 26. januar 2007 nr. 4 om måleenheter, måling og normaltid
-Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
-Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)
-Lov 6. juni 2008 nr. 38 om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemnd (omstillingslova)
-Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
-Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)
-Lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall (edelmetalloven)
-Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)
-Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)
-Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)
-Lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte (EØS-vareloven)
-Lov 14. juni 2013 nr. 35 om endringer i konkurranseloven
-Lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)
-Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 

Statsråd Elisabeth Aspaker

-Lov 27. mai 1775 Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds
-Lov 14. mars 1930 om landslott (landslottloven)
-Lov 8. juli 1949 nr. 13 om produksjon, transport og omsetning av agn (agnforsyningsloven)
-Lov 23. mars 1956 nr. 1 om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter
-Lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (fiskeriforbudsloven)
-Lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere
-Lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven)
-Lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven)
-Lov 11. juni 1993 nr. 73 om prisregulering ved import av fisk og fiskevarer
-Lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
-Lov 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen
-Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (Myndighetsfordeling mellom HOD, LMD og FKD følger av Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 nr. 1790 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Fremmet av Helsedepartementet. Endret 18. feb. 2005 nr. 218)
-Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)
-Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
-Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (Myndighetsfordeling mellom LMD og FKD fastsatt ved kgl.res. 11. juni 2010 nr. 814)
-Lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.
-Lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven
-Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Vedlegg 4. Oversikt over lover som Klima- og miljødepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

-Lov 7. juni 1845 om perlefiskeriet
-Lov 23. juni 1888 nr. 1 om Retten til Fiskeri i Tanavasdraget i Finmarkens Amt
-Lov 29. mai 1901 nr. 6 om forskjellige forhold vedkommende Røros kobberverks Skogvæsen
-Lov 22. mars 1957 nr. 4 om fredning og fangst av isbjørn
-Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet
-Lov 9. april 1976 nr. 21 om gjennomføring i norsk rett av miljøvernkonvensjon mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige, undertegnet 19 februar 1974
-Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
-Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
-Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
-Lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall
-Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt
-Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.
-Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.
-Lov 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn
-Lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard
-Lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet
-Lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser
-Lov 10. juni 2005 nr. 52 om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling, for så vidt gjelder kapittel 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk
-Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
-Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
-Lov 17. september 2010 nr. 57 om endringer naturmangfoldloven, viltloven mv.
-Lov 15. april 2011 nr. 12 om endringer i klimakvoteloven
-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Vedlegg 5. Oversikt over lover som Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

-Lov 2. oktober 1751 Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen)
-Lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inndelingsnavn, med unntak av § 1 som hører under Kulturdepartementet
-Lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie
-Lov 11. oktober 1946 nr. 1 om Norsk Lysingsblad
-Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister
-Lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
-Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.
-Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
-Lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven)
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
-Lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning
-Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
-Lov 22. mars 1996 nr. 16 om regulering av byggje- og anleggsverksemd
-Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
-Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)
-Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper
-Lov 16. juli 1999 nr. 68 om omdanning av Noregs kommunalbank til aksjeselskap
-Lov 18. februar 2000 nr. 11 om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap
-Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
-Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
-Lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
-Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelaglova)
-Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslaglova)
-Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven), kap 1, 2 og 3, samt § 49 i kap. 6.
-Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), unntatt kapittel 14 om konsekvensutredninger etter annet lovverk
-Lov 16. januar 2009 nr. 6 om endringer i husleieloven
-Lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken
-Lov 3. september 2010 nr 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)
-Lov 24. august 2012 nr 64 om bustøtte (bustøttelova)
-Lov 30. november 2012 nr 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser
-Lov 1. februar 2013 nr 6 om endringer i partiloven.