Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 6-3 nr. 3 jf. § 6-10 og merverdiavgiftsloven § 16-3 tredje ledd jf. § 16-11

DatoFOR-2014-02-14-134
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-3, LOV-1980-06-13-24-§6-10, LOV-2009-06-19-58-§16-3, LOV-2009-06-19-58-§16-11
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter lignl. og mval.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. februar 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 3 jf. § 6-10 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-3 tredje ledd jf. § 16-11. 

Departementets myndighet etter ligningsloven § 6-3 nr. 3 jf. § 6-10 og merverdiavgiftsloven § 16-3 tredje ledd jf. § 16-11 delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen omfatter også myndighet til å endre forskrifter som tidligere er gitt i medhold av disse bestemmelsene.

Delegeringen trer i kraft straks.