Delegering av myndighet til Arbeids- og sosialdepartementet etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og § 7-2 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5

DatoFOR-2014-03-14-271
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 3
Ikrafttredelse14.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-21-1482
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1999-07-02-61-§7-1, LOV-1999-07-02-61-§7-2, LOV-1984-03-30-15-§5
Kunngjort14.03.2014   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til ASD etter sphlsl. og helsetjenesteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2014 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 12, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 7-1 og § 7-2 og lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 5. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

I

Arbeids- og sosialdepartementet gis myndighet til å behandle klager over eller omgjøre uten klage vedtak fattet av Statens helsetilsyn i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og § 7-2 og lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5 på spesialisthelsetjenestens område, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. § 53 nr. 12.

II

Vedtaket trer i kraft 14. mars 2014. Fra samme tid oppheves vedtak 21. desember 2001 nr. 1482 om delegering av myndighet til Sosialdepartementet etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 7-1 og lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 5.