Delt ikraftsetting av lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

DatoFOR-2014-05-14-640
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2014, Kongen bestemmer
Sist endret
EndrerLOV-1992-07-17-99, LOV-1978-04-28-18
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-05-14-17
Kunngjort16.05.2014   kl. 14.30
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2014:17, endr i gol. og deknl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 2014 med hjemmel i lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. del IV nr. 1. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Delt ikraftsetting av lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Loven trer i kraft 1. juli 2014, med unntak av endringene i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner § 1-4 nytt fjerde ledd, § 2-1 første ledd tredje punktum og § 4-3 nytt annet ledd og endringen i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 første ledd nytt tredje punktum, som settes i kraft på et senere tidspunkt.