Delegering av Kongens myndighet etter gjeldsordningsloven § 2-1 første ledd annet punktum til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2014-05-14-641
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse14.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-99-§2-1
Kunngjort16.05.2014   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til JD etter gjeldsordningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mai 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 2-1 første ledd annet punktum. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter gjeldsordningsloven § 2-1 første ledd annet punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.