Delegering av Kongens myndighet etter lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 33 nr. 1 til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2014-06-06-702
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse06.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§33
Kunngjort06.06.2014   kl. 15:30
KorttittelDeleg. til JD etter vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 33 nr. 1. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

Kongens myndighet etter vegtrafikkloven § 33 nr. 1 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

II

Forskriften trer i kraft straks.