Overføring av myndighet til Samferdselsdepartementet etter § 5-2 i lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

DatoFOR-2014-06-20-791
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-04-21-§5-2
Kunngjort23.06.2014   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til SD etter havenergilova

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2014 med hjemmel i lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) § 5-2. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Olje- og energidepartementets myndighet etter lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) § 5-2 til å fastsette nærmere regler om merking av energianlegg i sjø, og etablering av sikkerhetssoner eller lignende rundt disse anleggene, overføres til Samferdselsdepartementet.