Delegering av Kongens myndighet til å bestemme ikrafttredelse av endringer i foretakspensjonsloven

DatoFOR-2014-06-20-794
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
EndrerLOV-2012-12-14-84
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-12-14-84
Kunngjort23.06.2014   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til FIN etter endringslov til foretakspensjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2014 med hjemmel i lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lovvedtaket del IV til å bestemme ikrafttredelse av lovens del III om endringer i foretakspensjonsloven § 2-3 annet ledd nytt annet punktum, ny § 4-7a, ny § 4-7b og § 11-2 nytt femte ledd (om fripoliser med investeringsvalg) delegeres til Finansdepartementet.