Delegering av myndighet til å ettergi idømte sakskostnader på skatte- og avgiftsområdet

DatoFOR-2014-06-24-819
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse24.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, FOR-1988-02-10-4875
Kunngjort25.06.2014   kl. 14.15
KorttittelDeleg. av fullmakt til å ettergi idømte sakskostnader

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2014 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75, jf. delegeringsvedtak 10. februar 1988 nr. 4875. 

I Stortingets vedtak 10. februar 1988 nr. 4875 ble Kongen gitt fullmakt til å ettergi sakskostnader til staten bl.a. i søksmål der staten er part. Kongelig resolusjon 3. september 2010 nr. 1244 ga departementene fullmakt til å ettergi statens sakskostnadskrav fra søksmål der staten er part når særlige forhold taler for det. Justisdepartementet ble gitt fullmakt til å utarbeide generelle retningslinjer for behandlingen av anmodninger om ettergivelse. Retningslinjer ble gitt i rundskriv G-2010-9, 12. oktober 2010. Vurderingen i disse ettergivelsessakene har likhetstrekk med de vurderinger som foretas i saker om ettergivelse av erstatningskrav, men regelverket er ikke identisk. Bl.a. skal det i saker om ettergivelse av sakskostnader legges vekt på at risikoen for å bli ilagt sakskostnader er ment å ha en prosessdempende effekt.

Finansdepartementets myndighet til å treffe vedtak i saker om ettergivelse av idømte sakskostnader på skatte- og avgiftsområdet delegeres til Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Delegeringsvedtaket omfatter adgang til videre delegering.