Delegering av myndighet etter lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 2 tredje ledd og § 6 sjette ledd

DatoFOR-2014-08-15-1083
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-11-338
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§2, LOV-2014-08-15-61-§6
Kunngjort19.08.2014   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til SD og FD etter losloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 2 tredje ledd og § 6 sjette ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

I

Kongens myndighet etter losloven § 2 tredje ledd delegeres til Samferdselsdepartementet.

II

Kongens myndighet etter losloven § 6 sjette ledd delegeres til Forsvarsdepartementet.

III

Følgende delegeringsbeslutninger oppheves:

Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om lostjenesten m.v. § 2 tredje ledd og § 13 første ledd nr. 1, vedtatt ved kgl.res. den 11. april 2008 nr. 338.

IV

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2015.