Delegering av departementets myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon til Barne-, ungdoms- og familieetaten og overgangsregler

DatoFOR-2014-09-11-1192
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse01.02.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§16e
Kunngjort19.09.2014   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til Bufetat etter adopsjonsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. september 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven) § 16e andre ledd.

I

§ 1.Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets myndighet til å utrede søkere etter adopsjonsloven § 16e andre ledd første punktum før det gis forhåndssamtykke til å adoptere barn fra fremmed stat, legges til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Departementets myndighet til å be kommunene om bistand til å opplyse en søknad om samtykke, jf. adopsjonsloven § 16e andre ledd andre punktum legges til Bufetat.

§ 2.Adopsjonsloven § 16e andre ledd trer i kraft 1. februar 2015.1 Kommunen skal utrede ferdig søkere der søknad om forhåndssamtykke og om fornyelse av forhåndssamtykke er kommet til kommunen før 1. februar 2015. Bufetat skal utrede søkere der slik søknad har kommet inn fra 1. februar 2015.
1Fastsatt i kgl.res. 20. juni 2014 nr. 803.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2015.