Delegering av myndighet til Domstoladministrasjonen til fastsettelse av fagkrets for dommere og fastsettelse av forskrift om utforming av grensemerke

DatoFOR-2014-10-15-1304
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse15.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100-§2-4, LOV-2013-06-21-100-§6-29, FOR-2013-06-21-737
Kunngjort17.10.2014   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til DA om fagkrets for dommere m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 2-4 og § 6-29, jf. delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr. 737. 

Den nye jordskifteloven av 21. juni 2013 nr. 100 legger i flere bestemmelser myndighet til Kongen eller departementet. Ved kgl.res. 21. juni 2013 nr. 737 ble det bestemt at denne myndigheten skal legges til Landbruks- og matdepartementet. Departementet ble samtidig gitt hjemmel til å delegere sin myndighet videre til Domstoladministrasjonen.

1. Delegering av myndighet til å fastsette fagkrets etter den nye jordskifteloven § 2-4

Den nye jordskifteloven § 2-4 bestemmer at jordskiftelagdommere, jordskiftedommere og jordskiftedommerfullmektiger skal ha jordskiftefaglig utdanning på mastergradsnivå, med fagkrets fastsatt av departementet.

I Prop.101 L (2012-2013) kap. 7.5.2 er spørsmålet om jordskiftefaglig utdanning nærmere behandlet. I proposisjonen legges det til grunn at departementets myndighet etter § 2-4 kan delegeres til andre, og det vises samtidig til at myndigheten etter gjeldende lov 21. desember 1979 nr. 77 er lagt til Domstoladministrasjonen.

Departementet ser det som hensiktsmessig at Domstoladministrasjonen fastsetter fagkretsen etter den nye loven § 2-4. Departementet delegerer herved til Domstoladministrasjonen å fastsette fagkretsen når den nye loven trer i kraft 1. januar 2016.

2. Delegering av myndighet til å fastsette forskrift om grensemerke etter den nye jordskifteloven § 6-29

Etter den nye jordskifteloven § 6-29 skal jordskifteretten så langt råd er merke og koordinatfeste grenser som blir fastsatt i jordskifte. Det samme gjelder grenser fastsatt ved dom. Departementet er i paragrafens tredje ledd gitt myndighet til å fastsette forskrift om utformingen av grensemerke. Spørsmålet om merking, koordinatfesting og fastsettelse av forskrift er nærmere behandlet i Prop.101 L (2012-2013) kap. 12.3.4.5.

Departementet ser det som mest hensiktsmessig at forskrift om utformingen av grensemerker fastsettes av Domstoladministrasjonen. Departementet delegerer herved til Domstoladministrasjonen å fastsette slik forskrift, som kan tre i kraft når den nye loven trer i kraft.