Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 annet ledd til Toll- og avgiftsdirektoratet

DatoFOR-2014-11-03-1389
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse03.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§118
Kunngjort14.11.2014   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til TAD etter strpl § 118

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 annet ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter straffeprosessloven § 118 annet ledd til å redegjøre for retten om grunnene for sitt standpunkt i sak om fritak fra lovbestemt taushetsplikt etter § 118 første ledd, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft straks.