Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 22-3 tredje ledd til Skattedirektoratet

DatoFOR-2014-11-03-1390
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse03.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-90-§22-3
Kunngjort14.11.2014   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til SKD etter tvl § 22-3

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tvisteloven § 22-3 tredje ledd til å redegjøre for retten om sitt standpunkt i sak om fritak fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 annet ledd, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft straks.