Delegering av myndighet til Politidirektoratet til å fastsette at søknader om gjeldsforhandling skal fremsettes for en av namsmennene

DatoFOR-2014-11-04-1430
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse04.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-99-§2-1, FOR-2014-05-14-641
Kunngjort25.11.2014   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til POD etter gjeldsordningsloven § 2-1

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 4. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 2-1 første ledd annet punktum, jf. delegeringsvedtak 14. mai 2014 nr. 641. 

Ved lov 14. mai 2014 nr. 17 er det vedtatt endringer i gjeldsordningsloven § 2-1 første ledd nytt annet punktum som åpner for en lokalisering av gjeldsordningssakene hos en utpekt namsmann i det enkelte politidistrikt. Kongens myndighet til slik fastsetting etter gjeldsordningsloven § 2-1 er delegert til Justis- og beredskapsdepartementet ved kongelig resolusjon 14. mai 2014 nr. 641.

Politidirektoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. For at direktoratet skal kunne ivareta dette ansvaret på en best mulig måte delegeres myndigheten til å fastsette at søknader om gjeldsforhandlinger skal fremsettes for en av namsmennene til Politidirektoratet, jf. gjeldsordningsloven § 2-1. Det gjøres samtidig oppmerksom på stortingskomiteens forutsetning om gode og sterke kompetansemiljøer som kan behandle sakene, jf. Innst.144 L (2013-2014).